Climate Change

Climate Change

KERNCIJFERS

ZERO-CARBON TEGEN 2040

Onze ambitieuze decarbonisatiestrategie streeft ernaar om als groep CO2-neutraal te zijn tegen 2040, met als tussenliggende target 28% CO2-reductie tegen 2030 (met 2019 als baseline). Daarvoor zetten we volop in op:

  1. Vervanging van fossiele brandstoffen of het gebruik ervan tot het minimum reduceren
  2. Het gebruik van hernieuwbare of CO2-neutrale energie
  3. Maximaliseren van efficiëntie door te investeren in innovatieve lage-emissie technologieën en door passieve gebouwen te plaatsen
  4. Compensatie van de mogelijke restwaarden als laatste optie (as low as reasonably possible)

De toekomst van een containerterminal is elektrisch en groen

Het elektrificeren van de terminal vormt de weg naar een emissievrije toekomst. Onze elektriciteitsvraag wordt volledig ingevuld via lokaal en groen geproduceerde energie, afkomstig van onze eigen windmolen, biogasinstallatie en lokaal aangekochte groene stroom. Dit reduceert de CO₂-uitstoot van onze Antwerpse vestiging aanzienlijk.

image

“De toekomst van een terminal zal elektrisch zijn of niet zijn. We gaan naar geautomatiseerde, geëlektrificeerde terminals. Machines op fossiele brandstoffen gaan er onherroepelijk uit. Ook de straddle carriers zullen op termijn volledig elektrisch moeten worden.”

Suzanne Kwanten, HSSE Director

Emissiereductie door elektrificatie straddle carriers

Sinds eind 2018 vervangen we systematisch onze straddle carrier (SC) vloot door hybride modellen.

image

In 2019 namen we 8 hybride straddle carriers (SC’s) in dienst, in 2021 16 en 19. Momenteel zijn er 43 hybride SC’s op een totaal van 64. De kostprijs van een hybride SC is 10 tot 15 % duurder dan een klassieke machine, maar DP World trekt de kaart van duurzaamheid en vergroening en zet bewust in op deze toekomstgerichte technologie.

De invoering van de hybride SC’s vertaalt zich in het dalend dieselverbruik. Hybride SC’s zijn ruim een derde tot de helft zuiniger in dieselverbruik. De lichte daling in emissie-intensiteit (kg CO2 per TEU) tussen 2020 en 2021 is deels toe te schrijven aan de invoering van hybride straddle carriers, en deels aan een efficiënter beheer van de yard.

imageimage

De hybride SC’s beschikken ook over de nieuwste motoren en voldoen aan strengere emissie-eisen. Het betreft niet enkel CO2, maar ook stikstofoxiden (NOX), zwaveldioxide (SO2) en fijn stof (PM10), die een belangrijke impact op de luchtkwaliteit hebben.

“Eind 2021 stootten we ongeveer 75% minder NOx en fijn stof (PM 10) uit, en ongeveer 38% minder CO2 en SO2 dan toen we nog geen hybride SC’s hadden. Sinds begin 2019 vermeden we 740 ton NOX en 10.025 ton CO2.”

imageimage

De 21 resterende klassieke SC’s worden de komende jaren systematisch vervangen door hybride modellen, met een verdere daling van de emissies tot gevolg. In de toekomst wordt wellicht verdere elektrificatie mogelijk door de introductie van volledig elektrische modellen. Dit vraagt aanpassingen aan de infrastructuur (bv. voorzien van snellaadlocaties) en heeft ook een operationele impact (bv. incalculeren van laadtijden).

NIEUW ENERGIEZUINIG OPERATIONEEL GEBOUW

Op 20 november 2019 startten de bouwwerken voor een gloednieuw en hypermodern operationeel gebouw. Tijdens de ontwerpfase werd rekening gehouden met de CO2-voetafdruk:

  • De volledig glazen gevel bestaat uit hoogrendementsglas met een warmtereflecterende metaalcoating. Deze coating laat zonlicht door, maar kaatst warmte terug, wat doorgedreven koeling overbodig maakt.
  • Het dak werd bedekt met fotovoltaïsche zonnepanelen.
  • Er is een deel groendak voor infiltratie en buffering van het regenwater.
  • De verwarming en koeling gebeurt via betonkernactivering in combinatie met een warmtepomp. Hierbij wordt de dichte massa van beton ingezet om ruimtes te verwarmen of te verkoelen door verwarmings- of koelingswater langs de kern van de betonnen vloeren/plafonds te laten stromen.
image

In augustus 2021 werden de onderste twee verdiepingen in gebruik genomen door havenarbeiders en operationele diensten, in oktober 2021 volgden de overige verdiepingen met administratief personeel en management