Beleid Omtrent Aanvaardbaar Gebruik Van De Website

Beleid Omtrent Aanvaardbaar Gebruik Van De Website

Dit beleid omvat de voorwaarden tussen u en ons waaronder u toegang kunt krijgen tot onze website www.dpworldantwerp.com (‘Onze Website’). Dit beleid omtrent aanvaardbaar gebruik geldt voor alle gebruikers van en bezoekers aan Onze Website.

Wanneer u Onze Website gebruikt, betekent dit dat u alle beleidsmaatregelen in dit beleid omtrent aanvaardbaar gebruik van Onze Website aanvaardt en zult naleven. Dit beleid is een aanvulling op onze Gebruiksvoorwaarden van de website.

www.dpworldantwerp.com is een website die wordt beheerd door NV DP World Antwerp Holding (‘wij’, ‘we’, ‘ons’, ‘onze’, of de ‘Onderneming’). We zijn een geregistreerde onderneming in België met ondernemingsnummer 0406.070.605 en onze maatschappelijke zetel is gevestigd in Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel. Onze belangrijkste exploitatiezetel is Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel. Ons KBO nr. is BE0406.070.605.

1. VERBODEN GEBRUIK

U mag Onze Website uitsluitend voor legitieme doeleinden gebruiken. U mag Onze Website niet als volgt gebruiken::

 • Op een manier die een inbreuk vormt op een toepasselijke lokale, nationale of internationale wet- of regelgeving..
 • Op een onwettige of frauduleuze manier, of met een onwettig of frauduleus doel of resultaat.
 • Met het doel om op om het even welke manier schade te (proberen te) berokkenen aan minderjarigen.
 • Om materiaal dat niet in overeenstemming is met onze inhoudsnormen, te versturen, bewust te ontvangen, te uploaden, te downloaden, te gebruiken of opnieuw te gebruiken.
 • Om ongevraagde of ongeoorloofde advertenties of promotiematerialen of andere vormen van gelijkaardige aanbiedingen (spam) door te geven of om te bewerkstelligen dat ze worden verzonden.
 • Om opzettelijk gegevens door te geven of materiaal te versturen of te uploaden met virussen, Trojaanse paarden, wormen, tijdbommen, keyloggers, spyware, adware of andere schadelijke programma’s of gelijkaardige computercodes ontworpen met het oog op een negatieve werking op soft- of hardware van computers.

U stemt er ook mee in:

 • Om geen enkel onderdeel van Onze Website te reproduceren, te dupliceren, te kopiëren of door te verkopen tegen de bepalingen van onze Gebruiksvoorwaarden van de website.
 • Niet over te gaan tot het zich ongeoorloofd toegang verschaffen tot of het verstoren, beschadigen of ontregelen van:
  • delen van Onze Website;
  • toestellen of netwerken waarop Onze Website is opgeslagen;
  • software die we gebruiken bij het aanbieden van Onze Website; of
  • uitrusting, netwerken of software die toebehoort aan of gebruikt wordt door derden.

2. INTERACTIEVE DIENSTEN

Van tijd tot tijd kunnen we interactieve diensten aanbieden op Onze Website, met inbegrip van maar niet beperkt tot:

 • Chatrooms
 • Bulletinboards
 • Containertracking
 • Dienstregelingen van schepen
 • Dienstregelingen van treinen
 • Informatie over havenprestaties

Wanneer we een interactieve dienst aanbieden, zullen we u duidelijk informeren over het type dienstverlening dat we aanbieden, of die al dan niet gemodereerd wordt en welke vorm van modereren wordt gebruikt (menselijk of technisch).

We zullen ons best doen om alle mogelijke risico’s voor gebruikers (in het bijzonder voor kinderen) van derde partijen te evalueren wanneer zij de interactieve diensten van Onze Website gebruiken. We zullen in elk afzonderlijk geval bepalen of de desbetreffende dienstverlening gemodereerd moet worden in het licht van deze risico’s (en welke vorm van modereren moet worden gebruikt). We zijn echter niet verplicht om de interactieve diensten die we op Onze Website aanbieden te overzien, controleren en modereren, en we wijzen uitdrukkelijk onze aansprakelijkheid af voor verlies of schade ten gevolge van het gebruik van een interactieve dienst door een gebruiker in strijd met onze inhoudsnormen, of de dienstverlening nu al dan niet gemodereerd wordt.

Het gebruik van onze interactieve diensten door een minderjarige is onderworpen aan de toestemming van een van de ouders of van de voogd. We wijzen ouders die hun kinderen een interactieve dienst laten gebruiken erop dat het belangrijk is om te communiceren met hun kinderen over online veiligheid, aangezien modereren niet voor waterdichte veiligheid zorgt. Minderjarigen die een interactieve dienst gebruiken, moeten bewust worden gemaakt van de mogelijke risico’s die eraan zijn verbonden.

Wanneer we een interactieve dienst modereren, geven we u gewoonlijk een middel om contact op te nemen met de moderator voor het geval er een probleem of moeilijkheid opduikt.

Informatie die aan u wordt verstrekt als onderdeel van de volgende interactieve diensten, containertracking, dienstregelingen voor schepen of treinen of informatie over havenprestaties of van een andere trackingdienst die we van tijd tot tijd kunnen aanbieden (samen een ‘applicatie’ of afzonderlijk, afhankelijk van de context) wordt door ons enkel als een raming verstrekt. De gebruiker van een applicatie is er zich van bewust en stemt ermee in dat, hoewel de informatie en de diensten te goeder trouw worden verstrekt, er geen uitdrukkelijke of impliciete verklaringen en garanties zijn of zullen worden gemaakt en dat er geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid (op grond van paragraaf 14.1 van onze gebruiksvoorwaarden van de website) wordt of zal worden aanvaard door ons, of door een lid van onze groep, of door onze kaderleden, bedienden of agenten of respectievelijk door die van de groep in verband met de nauwkeurigheid of volledigheid van die informatie of van andere schriftelijke of mondelinge informatie die ter beschikking werd gesteld aan een geïnteresseerde partij of aan haar adviseurs. We aanvaarden uitdrukkelijk geen dergelijke aansprakelijkheid.

In de zin van deze paragraaf 2 betekent ‘groep’ de onderneming, een dochteronderneming of een holdingmaatschappij van de onderneming en elke dochteronderneming van tijd tot tijd van een holdingmaatschappij van de onderneming. Een verwijzing naar een ‘holdingmaatschappij’ of een ‘dochtermaatschappij’ heeft de betekenis van een holdingmaatschappij of een dochtermaatschappij (in voorkomend geval) zoals gedefinieerd in Wetboek van vennootschappen.

Wanneer u ons persoonsgegevens verstrekt in het kader van het gebruik van een interactieve dienst, worden deze gegevens verstrekt en gebruikt in overeenstemming met ons privacybeleid.

 

3.INHOUDSNORMEN

Deze inhoudsnormen gelden voor alle vormen van materiaal die u bijdraagt aan Onze Website (‘Bijdragen’) en aan alle ermee verbonden interactieve diensten.U moet de geest en de letter van de volgende normen naleven. De normen gelden zowel voor elk deel van een bijdrage als voor het geheel ervan.Bijdragen moeten:

 • Nauwkeurig zijn (wanneer ze feiten noemen).
 • Eerlijk zijn (wanneer ze meningen bevatten).
 • De toepasselijke wetgeving in België en in elk land van waaruit ze worden gepost, naleven.

Bijdragen mogen niet/geen:

 • Materiaal bevatten dat lasterlijk is voor een persoon.
 • Obsceen, aanstootgevend, hatelijk of opruiend materiaal bevatten.
 • Expliciet seksueel materiaal bevatten.
 • Aanzetten tot geweld.
 • Discriminatie op basis van ras, geslacht, religie, nationaliteit, beperking, seksuele geaardheid of leeftijd stimuleren.
 • Auteurs- of databaserechten of een handelsmerk van iemand anders schenden.
 • Iemand kunnen misleiden.
 • Gemaakt zijn in strijd met een wettelijke verplichting jegens derden, zoals een contractuele verplichting of geheimhoudingsplicht.
 • Een illegale activiteit promoten.
 • Bedreigend zijn, de privacy van iemand anders schenden of binnendringen, of zorgen voor hinder, ongemak of nodeloze angst.
 • Iemand anders kunnen lastigvallen, overstuur maken, in verlegenheid brengen, alarmeren of hinderen.
 • Worden gebruikt om iemand te imiteren, of om een foute weergave te geven van uw identiteit of uw band met iemand anders.
 • De indruk geven dat ze van ons komen wanneer dat niet zo is.
 • Een onwettige handeling zoals (enkel bij wijze van voorbeeld) een inbreuk op auteursrechten of computerfraude verdedigen, stimuleren of ondersteunen.

4. OPSCHORTING EN BEËINDIGING

We zullen naar eigen goeddunken bepalen of er een overtreding heeft plaatsgevonden van dit beleid aanvaardbaar gebruik door uw gebruik van Onze Website. Wanneer er een overtreding van dit beleid heeft plaatsgevonden, nemen wij de maatregelen die we nodig achten.

Wanneer u dit Beleid Aanvaardbaar Gebruik niet naleeft, vormt dit een wezenlijke inbreuk op de gebruiksvoorwaarden volgens dewelke u de toestemming hebt om Onze Website te gebruiken. Dit kan als gevolg hebben dat wij al deze maatregelen nemen of sommige ervan:

 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente intrekking van uw recht om Onze Website te gebruiken.
 • Onmiddellijke, tijdelijke of permanente verwijdering van posts of materiaal dat door u op Onze Website werd geüpload.
 • Het sturen van een waarschuwing naar u.
 • Gerechtelijke procedures tegen u voor een terugbetaling van alle kosten op een vrijwaringsbasis (met inbegrip van maar niet beperkt tot redelijke administratieve en juridische kosten) die voortvloeien uit de inbreuk.
 • Verdere gerechtelijke stappen tegen u.
 • Bekendmaking van dergelijke informatie aan rechtshandhavingsautoriteiten wanneer we redelijkerwijs denken dat dit noodzakelijk is.

We sluiten aansprakelijkheid uit voor acties die werden genomen als reactie op inbreuken op dit beleid aanvaardbaar gebruik. De reacties die in dit beleid werden genomen, zijn niet beperkt, en we kunnen elke maatregel nemen die wij passend achten..

5. WIJZIGINGEN AAN HET BELEID AANVAARDBAAR GEBRUIK

We kunnen dit beleid aanvaardbaar gebruik te allen tijde wijzigen door deze pagina aan te passen. Er wordt van u verwacht dat u deze pagina van tijd tot tijd nakijkt om kennis te krijgen van wijzigingen die we doorvoeren, aangezien die wettelijk bindend zijn voor u. Sommige bepalingen van dit beleid aanvaardbaar gebruik kunnen ook worden vervangen door bepalingen of kennisgevingen die elders op Onze WFebsite worden gepubliceerd.

Dit is versie 1 van het beleid, zoals gewijzigd op 13/06/2018Einde van het beleid.