Verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel

Verklaring inzake moderne slavernij en mensenhandel

1. Inleiding

DP World is ervan overtuigd dat de belangrijke rol die we spelen in de gemeenschappen waarin we actief zijn, bijdraagt aan het vormen van een veilige en veerkrachtige samenleving. Met datagestuurde logistiek en duurzame oplossingen die ons bedrijf transformeren en ons helpen de toekomst van de wereldhandel te leiden, willen we wereldwijd de meest productieve, efficiënte en veilige handelsoplossingen creëren. Dat is net zo belangrijk voor ons op commercieel als voor de samenlevingen waarin we actief zijn. Als grote wereldwijde werkgever weten we dat we een belangrijke rol kunnen spelen bij het verbeteren van het leven van mensen, het versterken van gemeenschappen en het beschermen van het milieu. Dit betekent ervoor zorgen dat slavernij, dwangarbeid en mensenhandel niet worden getolereerd in onze activiteiten of die van onze leveranciers wereldwijd, wat een verantwoordelijkheid is die we zeer serieus nemen.

Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman en CEO.

2. Onze organisatie

DP World is een wereldwijde handelsstimulator die havens en terminals, parken, logistieke en economische zones en maritieme diensten omvat. Ons toegewijde team van meer dan 56.000 medewerkers uit 134 landen onderhoudt langdurige relaties met overheden, rederijen, importeurs en exporteurs, gemeenschappen en vele andere belangrijke componenten van de wereldwijde toeleveringsketen, om waarde toe te voegen en kwaliteitsdiensten te bieden, vandaag en morgen. In 2019 behandelde DP World 71,2 miljoen TEU in onze portefeuille. Met voortdurende ontwikkelingen en uitbreidingen in het verschiet, wordt verwacht dat de huidige brutocapaciteit van 91 miljoen TEU nog zal stijgen, afhankelijk van de marktvraag.

3. Ons beleid en procedures inzake moderne slavernij en mensenhandel

Onze toewijding om ervoor te zorgen dat er in geen enkel deel van ons bedrijf noch bij onze leveranciers wereldwijd moderne slavernij of mensenhandel is, wordt behandeld in een reeks beleidslijnen die van toepassing zijn op de hele groep. Ons jaarlijks herziene beleid inzake moderne slavernij en mensenhandel beschrijft onze benadering van moderne slavernij en mensenhandel, zowel in onze organisatie als in relatie tot onze leveranciers. Het beleid verduidelijkt ook de stappen die onze medewerkers kunnen nemen als ze zich zorgen maken over het bestaan van dergelijke situaties.

Andere belangrijke beleidsmaatregelen omvatten bepalingen met betrekking tot moderne slavernij en mensenhandel:

  • Aanbestedingsbeleid en -procedures, die minimumcriteria omvatten om op de lijst van goedgekeurde leveranciers van DP World te worden geplaatst, inclusief bepalingen met betrekking tot moderne slavernij, mensenhandel en kinder- of dwangarbeid;
  • Bedrijfsnormen, gedragsbeleid en procedures die omschrijven dat werknemers verplicht zijn om vermoedens over en bekende voorvallen van moderne slavernij en mensenhandel te melden, hoe dit moet en de gevolgen als men dit niet doet;
  • Wervings- en selectiebeleid, dat een verbod op het inzetten van kinderarbeid omvat en het achterhouden van de originele door de overheid uitgegeven identificatie- en reisdocumenten van werknemers, tenzij dit wettelijk verplicht is.

We hebben een zelfevaluatieprocedure voor leveranciers opgesteld over moderne slavernij en mensenhandel als onderdeel van ons screeningsproces; een gedragscode voor leveranciers. Het risico van moderne slavernij of mensenhandel van potentiële verkopers wordt meegenomen in onze aankoopbeslissingen.

In 2019 ondertekende DP World het Global Compact (UNGC) van de Verenigde Naties met de 10 principes die mensenrechten, arbeid, het milieu en anticorruptie omvatten. Door het UN Global Compact te ondertekenen, heeft DP World zich ertoe verbonden haar strategieën en operaties af te stemmen op deze principes. In 2019 werd bij DP World een interne werkgroep mensenrechten opgericht om een mensenrechtenkader en bijbehorend beleid en procedures voor implementatie te ontwikkelen. Moderne slavernij is een belangrijk onderdeel van onze mensenrechtenbenadering en we streven ernaar onze aanpak op deze gebieden verder te integreren en een breder scala aan procedures en programma's in de groep te ontwikkelen.

De naleving van alle beleidsregels wordt intern gecontroleerd door het management en onafhankelijk beoordeeld door Internal Audit tijdens geplande bedrijfsaudits.

4. Onze toeleveringsketen

We proberen samen te werken met leveranciers wier ethische principes in overeenstemming zijn met de onze, en we verwachten van hen dat ze eerlijke en ethische werkplekken uitbaten. Onze toeleveringsketen wordt beheerd door onze afdeling Group Procurement, die opereert als een enkel wereldwijd orgaan dat is gestructureerd over alle bedrijfslijnen en rechtsgebieden heen.

Onze leveranciers wordt gevraagd om een zelfevaluatie voor moderne slavernij en mensenhandel in te vullen. Dit omvat een analyse van het risico van moderne slavernij en mensenhandel in de jurisdicties waar ze actief zijn en het opstellen van het beleid en de procedures die ze hebben om een dergelijk risico te verminderen.

We voerden desktop-audits rond moderne slavernij en kennisuitwisselingssessies met 7 grote aannemers en consultants die regelmatig worden uitgenodigd voor aanbestedingen of projecten die in 2019 zijn gegund. Verder werden opvolgingsmails gestuurd naar alle 7 grote aannemers en consultants met richtlijnen en voorbeelddocumenten over hoe ze het bewustzijn en de naleving van moderne slavernij binnen hun organisaties kunnen verbeteren en vergroten.

Bovendien zullen we proberen aanvullende controles in te voeren, door formuleringen met betrekking tot de naleving van wetten en beleidsregels ter bestrijding van slavernij en mensenhandel toe te voegen aan nieuwe leverancierscontracten. We controleren ook (steekproefsgewijs, risicogebaseerd) bepaalde leveranciers en operaties op moderne slavernij en mensenhandel en andere risico's.

We hebben een vertrouwelijke, extern beheerde klokkenluiderslijn voor alle werknemers van DP World en derden om vermoedelijke schendingen van de mensenrechten te melden. Alle melders worden beschermd tegen represailles in welke vorm dan ook.

5. Risicovlakken in ons bedrijf en onze toeleveringsketens

Het risico op moderne slavernij en mensenhandel verschilt per rechtsgebied en sector. Daarom hebben we een werkgroep opgericht om eventuele diepgaande problemen aan te pakken. Deze werkgroep identificeerde inkoop, externe aannemers en het gebruik van onze havens door anderen voor mensenhandel als de gebieden met het hoogste risico voor DP World.

Om deze risico's te beperken, hebben we ons toezicht op en onze vereisten voor verkopers en externe aannemers met betrekking tot moderne slavernij en mensenhandel vergroot. Ons Global Security-team werkt nauw samen en ondersteunt internationale wetshandhavingsinstanties om de veiligheid van de toeleveringsketen te verbeteren en te voorkomen dat mensenhandelaars de terminals en faciliteiten van DP World gebruiken. Dit omvat het verbeteren van de processen van ons beveiligingsbeheersysteem, het inzetten van geavanceerde beveiligingstechnologieën, het gebruik van interne en externe audits, het verstrekken van bewustwordingstraining over het identificeren van indicatoren van moderne slavernij en mensenhandel, met name in combinatie met criminele activiteiten. Naast het implementeren en verwerven van de verplichte veiligheidsregulerende accreditaties zoals ISPS-code, heeft DP World zijn beveiligingsbenchmark verhoogd door ISO 28000 en andere wereldwijde veiligheidsinitiatieven in zijn wereldwijde portfolio over te nemen en te implementeren, zoals het Custom-Trade Partnership Against Terrorism (CTPAT), Authorized Economic Operator (AEO) en Container Security Initiatives (CSI) die de beperking van de bedreigingen van mensenhandel in onze terminals en faciliteiten verder verbeteren.

6. Effectiviteit van inspanningen

We richten ons momenteel op bewustmaking van onze werknemers, arbeiders en aannemers om de vereisten van de Britse Modern Slavery Act 2015 en andere moderne slavernijverordeningen van over de hele wereld te begrijpen, en om hen de tools te geven om mogelijke problemen te signaleren. Om dit verder te bevorderen hebben we in 2019 een kennisuitwisselingssessie gehouden met een van onze grote aannemers over dit onderwerp. In de loop van de tijd zullen we belangrijke prestatie-indicatoren ontwikkelen voor onze verschillende bedrijfseenheden om ervoor te zorgen dat ons beleid en onze procedures inzake moderne slavernij en mensenhandel maximaal worden geïmplementeerd.

7. Opleiding

We hebben een online trainingsmodule ontwikkeld met de titel "Modern Slavery Awareness", die is vertaald in 10 talen, over de indicatoren van moderne slavernij en mensenhandel die alle gebruikers van het e-mailnetwerk van DP World moeten doorlopen.

Informatie over moderne slavernij en mensenhandel wordt waar nodig ook verstrekt aan havenarbeiders tijdens operationele briefings. Een dergelijke training is verplicht en vormt een van de zes online cursussen die deel uitmaken van de introductie van nieuwe medewerkers.

Aan elke bedrijfseenheid worden posters in verschillende talen verstrekt om het bewustzijn te vergroten en te herinneren aan de tekenen van moderne slavernij en hoe eventuele vermoedens kunnen worden gemeld.

Deze verklaring is opgesteld in overeenstemming met sectie 54 (1) van de Britse Modern Slavery Act 2015 en vormt de verklaring van DP World over moderne slavernij en mensenhandel voor het boekjaar dat eindigt op 31 december 2019. Het is goedgekeurd door de raad van bestuur van DP World.

Sultan Ahmed Bin Sulayem, Group Chairman en CEO, 10 maart 2020.