Gebruikersvoorwaarden

Gebruikersvoorwaarden

GELIEVE DEZE VOORWAARDEN AANDACHTIG DOOR TE LEZEN VOORDAT U ONZE WEBSITE GEBRUIKT.

1. WAT STAAT ER IN DEZE VOORWAARDEN?

Deze gebruiksvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) leggen u de regels uit rond het gebruik van Onze Website www.dpworldantwerp.com (‘Onze Website’).

2. WIE ZIJN WIJ EN HOE KUNT U CONTACT MET ONS OPNEMEN?

www.dpworldantwerp.com is een website beheerd door NV DP World Antwerp Holding (‘wij’, ‘ons’, ‘onze’, het ‘Bedrijf’). Ons bedrijf is gevestigd in België met als ondernemingsnummer 0406.070.605. Onze maatschappelijke zetel bevindt zich te Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel. Ons belangrijkste handelsadres is Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel. Ons KBO nr. is BE0406.070.605.

Als u contact met ons wil opnemen, kunt u een e-mail sturen naar [email protected].

3. DOOR ONZE WEBSITE TE GEBRUIKEN, GAAT U AKKOORD MET DEZE VOORWAARDEN

Door Onze Website te gebruiken, bevestigt u dat u deze voorwaarden accepteert en dat u ze zult respecteren.Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, kunt u Onze Website niet gebruiken.We raden u aan om een exemplaar van deze voorwaarden af te drukken voor toekomstig gebruik.

4. ER ZIJN ANDERE VOORWAARDEN DIE OP U KUNNEN VAN TOEPASSING ZIJN

Deze voorwaarden verwijzen naar de volgende aanvullende voorwaarden, die ook van toepassing zijn op uw gebruik van Onze Website:

 • Ons privacybeleid, waarin de voorwaarden worden uiteengezet waarop wij alle persoonlijke gegevens verwerken die we van u verzamelen of die u aan ons verstrekt, inclusief maar niet beperkt tot het gebruik van een van onze Interactieve Diensten. Door Onze Website te gebruiken, stemt u in met de verwerking van deze gegevens en garandeert u dat alle door u verstrekte gegevens correct zijn..
 • Ons beleid voor acceptabel gebruik, waarin het toegestane gebruik en verboden gebruik van Onze Website wordt uiteengezet. Wanneer u Onze Website gebruikt, moet u zich houden aan dit beleid voor acceptabel gebruik.
 • Ons cookiebeleid, dat informatie geeft over de cookies op Onze Website..

5. WIJ KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN DEZE VOORWAARDEN

Wij wijzigen deze voorwaarden van tijd tot tijd. Telkens u Onze Website wenst te gebruiken, dient u deze voorwaarden te controleren om zeker te zijn dat u de voorwaarden begrijpt die op dat moment van toepassing zijn.

Deze voorwaarden werden voor het laatst bijgewerkt op 13/06/2018.

6. WIJ KUNNEN WIJZIGINGEN AANBRENGEN AAN ONZE WEBSITE

We kunnen Onze Website updaten en wijzigen van tijd tot tijd. Wij zullen proberen u op de hoogte te stellen van belangrijke wijzigingen.

7. WIJ KUNNEN ONZE WEBSITE TIJDELIJK OF PERMANENT OFFLINE HALEN

Onze Website wordt gratis ter beschikking gesteld. We kunnen niet garanderen dat Onze Website, of om het even welke content, altijd beschikbaar zal zijn zonder onderbreking. We kunnen de toegang Onze Website geheel of gedeeltelijk intrekken voor een tijdje of permanent of we kunnen de toegang beperken om zakelijke en operationele redenen. We zullen proberen u op de hoogte te stellen als de website offline wordt gehaald.

U bent ook verantwoordelijk om ervoor te zorgen dat alle personen die via uw internetverbinding toegang hebben tot Onze Website op de hoogte zijn van deze voorwaarden en andere toepasselijke voorwaarden en bepalingen, en dat zij zich daaraan houden.

8. ONZE WEBSITE IS ALLEEN VOOR GEBRUIKERS IN BELGIË

Onze Website is gericht aan mensen die in België wonen. We kunnen niet garanderen dat content die beschikbaar is op of via Onze Website geschikt is voor gebruik of beschikbaar is op andere locaties.

9. HOUD UW ACCOUNTGEGEVENS VEILIG

Als u een gebruikersidentificatiecode, wachtwoord of andere informatie kiest of ontvangt als onderdeel van onze beveiligingsprocedures, moet u dergelijke informatie vertrouwelijk behandelen. U mag dit niet bekendmaken aan derden.

We hebben het recht om elke gebruikersidentificatiecode of wachtwoord, door u gekozen of door ons toegewezen, op elk gewenst moment uit te schakelen als u naar onze redelijke mening niet voldoet aan de bepalingen van deze Voorwaarden.

Als u weet of vermoedt dat iemand anders dan u uw gebruikersidentificatiecode of wachtwoord kent, moet u ons onmiddellijk op de hoogte stellen op ons adres Molenweg - Haven 1950, 9130 Doel of per e-mail naar [email protected].

10. HOE KUNT U HET MATERIAAL OP ONZE WEBSITE GEBRUIKEN

Wij zijn de eigenaar of licentienemer van alle intellectuele eigendomsrechten op Onze Website en op het materiaal dat erop wordt gepubliceerd. Dat materiaal wordt overal ter wereld beschermd door auteursrechten en verdragen. Al dergelijke rechten zijn voorbehouden.

Van elke pagina van Onze Website mag u één exemplaar afdrukken en uittreksels downloaden voor persoonlijk gebruik en u mag de aandacht van anderen binnen uw organisatie vestigen op content die op Onze Website wordt gepost.

You must not modify the paper or digital copies of any materials you have printed off or downloaded in any way, and you must not use any illustrations, photographs, video or audio sequences or any graphics separately from any accompanying text.

U mag de papieren of digitale versie van materialen die u hebt afgedrukt of gedownload niet wijzigen en u mag geen illustraties, foto's, video- of audiosequenties of afbeeldingen gebruiken los van de begeleidende tekst.

Onze status (en die van eventuele geïdentificeerde bijdragers) als auteurs van de content op Onze Website moet altijd worden erkend.U mag geen enkel deel van de content op Onze Website gebruiken voor commerciële doeleinden zonder daarvoor van ons of onze licentiegevers een licentie te verkrijgen.Als u een deel van Onze Website afdrukt, kopieert of downloadt in strijd met deze voorwaarden, wordt uw recht om Onze Website te gebruiken onmiddellijk stopgezet en moet u, naar onze keuze, de kopieën van de door u gemaakte materialen aan ons terugbezorgen of vernietigen.

11. VERTROUW NIET OP DE INFORMATIE OP DEZE WEBSITE

De content op Onze Website is enkel bedoeld als algemene informatie. Ze is niet bedoeld als advies waarop u moet vertrouwen. U moet professioneel of gespecialiseerd advies inwinnen voordat u actie onderneemt of besluit geen actie te ondernemen op basis van de content van Onze Website.Hoewel we redelijke inspanningen leveren om de informatie op Onze Website bij te werken, geven we geen enkele expliciete of impliciete garantie dat de content op Onze Website juist, volledig of actueel is.Wij bieden op Onze Website de volgende interactieve applicaties aan voor gebruik door geregistreerde gebruikers, naast dergelijke andere interactieve diensten die we van tijd tot tijd kunnen lanceren (samen de ‘Applicatie’ genoemd of individueel zoals de context vereist):

 • Traceren containers
 • Planning vaartuigen
 • Reistijden trein
 • Informatie over havenprestaties

Informatie die u wordt verstrekt als onderdeel van een Applicatie is slechts bedoeld als een schatting. De gebruiker van een Applicatie erkent en stemt ermee in dat, hoewel deze informatie en dienst te goeder trouw worden verstrekt, er geen expliciete of impliciete verklaringen of garanties zijn of zullen worden gegeven en geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid (behoudens paragraaf 14.1 hieronder) wordt of zal worden geaccepteerd door ons, of een lid van onze Groep, of door een van onze respectieve functionarissen, medewerkers of agenten van onze groep met betrekking tot de juistheid of volledigheid van deze informatie of andere schriftelijke of mondelinge informatie die beschikbaar wordt gesteld aan een geïnteresseerde partij of haar adviseurs en dergelijke aansprakelijkheid wordt uitdrukkelijk afgewezen.Voor de toepassing van deze paragraaf 11 verwijst ‘Groep’ naar de Vennootschap, een dochteronderneming of een holdingmaatschappij van de Vennootschap en eventuele andere dochterondernemingen van een holdingmaatschappij van de Vennootschap. Een verwijzing naar een ‘holdingmaatschappij’ of een ‘dochteronderneming’ betekent een holdingmaatschappij of een dochteronderneming (naargelang het geval) zoals gedefinieerd in Wetboek van vennootschappen.

12. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR WEBSITES WAARNAAR WIJ VERWIJZEN

Onze Website bevat links naar andere websites en bronnen van derden maar die worden uitsluitend ter informatie verstrekt. Dergelijke links betekenen niet dat wij de gelinkte websites of de informatie die u de betreffende sites terugvindt goedkeuren.We hebben geen controle over de content van die websites of bronnen.

13. CONTENT DIE WORDT GEGENEREERD DOOR DERDEN WORDT NIET DOOR ONS GOEDGEKEURD

nze Website kan informatie en materialen bevatten die zijn geüpload door andere gebruikers van Onze Website, zoals op de prikborden en in de chatrooms. Deze informatie en deze materialen zijn niet door ons geverifieerd of goedgekeurd. De opvattingen van andere gebruikers op Onze Website vertegenwoordigen niet onze opvattingen of waarden.Als u een klacht heeft over informatie en materialen die door andere gebruikers zijn geüpload, neem dan contact met ons op door een e-mail te sturen naar [email protected].

14. ONZE VERANTWOORDELIJKHEID VOOR UW VERLIES OF SCHADE

14.1 Of u nu een consument of zakelijke gebruiker bent:

 • We sluiten onze aansprakelijkheid jegens u niet uit of beperken deze op geen enkele manier waar de wet dit niet toelaat. Dit omvat aansprakelijkheid voor overlijden of persoonlijk letsel veroorzaakt door onze nalatigheid of nalatigheid van onze werknemers, agenten of onderaannemers en voor fraude of frauduleuze verkeerde voorstelling van zaken.

14.2 Indien u een zakelijke gebruiker bent:

 • We sluiten alle impliciete voorwaarden, garanties, verklaringen of andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op Onze Website of de content ervan uit.
 • Wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor verlies of schade, of het nu te maken heeft met een contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), schending van de wettelijke plicht, of anderszins, zelfs als dit kon worden voorzien, voortvloeiend uit of in verband met:
  • gebruik van Onze Website of onmogelijkheid Onze Website te gebruiken; of
  • gebruik van of vertrouwen op de content die wordt weergegeven op Onze Website.
 • We zijn met name niet aansprakelijk voor:
  • verlies van winst, verkoop, zakelijke verliezen of verlies van omzet;
  • onderbreking van de bedrijfsactiviteiten;
  • verlies van verwachte besparingen;
  • verlies van zakelijke kansen, goodwill of reputatie; of
  • enige indirecte schade of gevolgschade.

14.3 Indien u een consument bent:

 • Houd er rekening mee dat we Onze Website alleen voor binnenlands en privégebruik aanbieden. U stemt ermee in Onze Website niet te gebruiken voor commerciële of zakelijke doeleinden en wij zijn niet aansprakelijk jegens u voor enig verlies van winst, zakelijke verliezen, onderbreking van de bedrijfsactiviteiten of verlies van zakelijke kansen..
 • Als gebrekkige digitale content die wij hebben geleverd schade toebrengt aan een apparaat of digitale content die aan u toebehoort en dit wordt veroorzaakt door het feit dat wij geen redelijke zorg en bekwaamheid hebben toegepast, zullen wij de schade herstellen of u een vergoeding betalen. Wij zijn echter niet aansprakelijk voor schade die u had kunnen vermijden door ons advies op te volgen om een gratis aangeboden update toe te passen of voor schade die is veroorzaakt doordat u de installatie-instructies niet correct hebt uitgevoerd of niet het minimale vereiste systeem hebt geïnstalleerd zoals door ons geadviseerd.

15. CONTENT UPLOADEN OP ONZE WEBSITE

Telkens wanneer u gebruik maakt van een functie waarmee u content naar Onze Website kunt uploaden of waarmee u contact kunt leggen met andere gebruikers van Onze Website, moet u voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik.

U garandeert dat uw bijdragen voldoen aan die normen en dat u aansprakelijk bent jegens ons en ons vrijwaart voor elke inbreuk op die garantie. Dit betekent dat u verantwoordelijk bent voor enig verlies of enige schade die wij lijden als gevolg van uw niet-nakoming van de garantie.

Alle content die u uploadt naar Onze Website wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en niet-eigendomsrechtelijk beschermd. U behoudt al uw eigendomsrechten op uw content, maar u moet ons en andere gebruikers van Onze Website een beperkte licentie verlenen om die content te gebruiken, op te slaan en te kopiëren en te verspreiden en beschikbaar te stellen aan derden. De rechten die u aan ons verleent, worden beschreven in Gebruiksrechten van het materiaal dat u uploadt.We hebben ook het recht om uw identiteit bekend te maken aan derden die beweren dat content die door u is gepost of geüpload naar Onze Website een inbreuk vormt op hun intellectuele eigendomsrechten of op hun recht op privacy.We hebben het recht om berichten die u op Onze Website plaatst te verwijderen als uw bericht naar onze mening niet voldoet aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik.U bent zelf er verantwoordelijk voor om uw content te beveiligen en er back-ups van te nemen.

16. GEBRUIKSRECHTEN VAN HET MATERIAAL DAT U UPLOADT

Wanneer u content op Onze Website plaatst op uploadt, verleent u ons, derden en andere gebruikers van de website een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, royaltyvrije, overdraagbare licentie om die content te gebruiken, te reproduceren, te verdelen, er afgeleide werken van te maken of die content weer te geven en uit te voeren.

17. WIJ ZIJN NIET VERANTWOORDELIJK VOOR VIRUSSEN EN U MAG ZE NIET NAAR ONZE SITE BRENGEN

We kunnen niet garanderen dat Onze Website veilig is of vrij van fouten of virussen.U bent verantwoordelijk voor het configureren van uw informatietechnologie, computerprogramma's en platform voor toegang tot Onze Website. U moet uw eigen antivirussoftware gebruiken.U mag Onze Website niet misbruiken door bewust virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander materiaal op onze site te brengen dat kwaadaardig of technologisch schadelijk is. U mag niet proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot Onze Website, de server waarop Onze Website is opgeslagen of om het even welke server, computer of database die is verbonden met Onze Website. U mag Onze Website niet aanvallen via een denial-of-service-aanval of een gedistribueerde denial-of-service-aanval. Door deze bepaling te schenden, pleegt u een strafbaar feit onder de Wetboek van Strafrecht. We zullen een dergelijke overtreding melden aan de relevante wetshandhavingsautoriteiten en we zullen samenwerken met die autoriteiten door uw identiteit aan hen bekend te maken. In het geval van een dergelijke schending, wordt uw recht om Onze Website te gebruiken onmiddellijk stopgezet.

18. REGELS OMTRENT LINKS NAAR ONZE WEBSITE

U mag een koppeling maken naar Onze Website, op voorwaarde dat u dit op een eerlijke en legale manier doet en onze reputatie niet schaadt of hier misbruik van maakt, of op enige manier de informatie op Onze Website verandert of manipuleert.We behouden ons het recht voor om de bevoegdheid om links te plaatsen zonder voorafgaande kennisgeving in te trekken.De website waarop u een link plaatst, moet in alle opzichten voldoen aan de inhoudsnormen die zijn uiteengezet in ons beleid voor acceptabel gebruik.Als u links naar Onze Website wenst te plaatsen of de content op Onze Website wenst te gebruiken op een manier anders dan hierboven vermeld, neem dan contact op met [email protected].

19. WELKE WETGEVING IS VAN TOEPASSING BIJ EVENTUELE GESCHILLEN?

Als u een consument bent, houd er dan rekening mee dat deze voorwaarden, hun onderwerp en hun totstandkoming worden beheerst door de wetgeving van Belgisch. U en wij zijn het erover eens dat de rechtbanken van België exclusieve jurisdictie hebben .Als u een bedrijf bent, vallen deze voorwaarden, het onderwerp en de totstandkoming ervan (en eventuele niet-contractuele geschillen of vorderingen) onder de wetgeving van Belgisch. We zijn het allebei eens dat de rechtbanken van België exclusieve jurisdictie hebben.

20. ONZE MERKNAMEN ZIJN GEREGISTREERD

DP World, het GLOBE-apparaat en andere merken zijn handelsmerken van DP World en andere bedrijven binnen de DP World-groep en zijn geregistreerd in verschillende landen. Het is u niet toegestaan om ze te gebruiken zonder onze goedkeuring, tenzij ze deel uitmaken van het materiaal dat u gebruikt zoals toegestaan onder Hoe u het materiaal op Onze Website kunt gebruiken.Dit is versie 1 van het beleid, zoals gewijzigd op 13/06/2018

Einde van het beleid.