GRI

GRI

STAKEHOLDERBELANGEN EN BEDRIJFSBELANGEN IN EVENWICHT

Het proces voor het bepalen van de focuspunten van onze strategie voor een duurzame toekomst werd in 4 stappen doorlopen:

image

1. Analyse duurzaamheidsstrategie ‘DP World Our World, Our Future’ en interne brainstorm rond de kernvragen:

Hoe kunnen we de strategische duurzaamheidspijlers van DP World vertalen naar de context van DP World in Antwerpen?

Wat is de meerwaarde van de vestiging in Antwerpen?

Waar maken we het verschil voor zowel de eigen business, de medewerkers, de maatschappij, het milieu als de klant?

Voor welke maatschappelijke trends/uitdagingen wil DP World in Antwerpen een oplossing bieden?

2. Stakeholdermapping:

De relevantie van onze stakeholders werd bepaald (stakeholdermapping) door rekening te houden met volgende criteria:

 • Wat is de impact/invloed van de stakeholder op DP World in Antwerpen?
 • Wat is het belang van de stakeholder voor DP World in Antwerpen?

Stakeholders in de rechterbovenhoek (hoge mate van invloed en belang) zijn prioritair voor DP World in Antwerpen. We zien hen als onze belangrijkste partners voor het benoemen en realiseren van onze duurzaamheidsambities.

image

<<Case study>>

Om als bedrijf een meerwaarde aan de maatschappij te leveren, is het belangrijk om rekening te houden met de gemeenschap en stakeholders waarbij je actief bent. Daarom werkt DP World steeds nauw samen met de Port of Antwerp voor nieuwe projecten om input te geven of zelfs mee uit te testen op de terminal. Daarnaast houden we maandelijkse een stakeholder management meeting om in gesprek te gaan over bepaalde problemen of veranderingen die we willen doorvoeren. Samen met de gemeenschap kunnen we duurzaam ondernemen naar een hoger niveau tillen.

+ figuur stakeholders

3. Stakeholderoverleg:

In overleg met de interne en externe stakeholders werd bepaald welke uitdagingen ook ‘materiële’ aspecten zijn. Deze zijn belangrijk voor de langetermijnstrategie van DP World in Antwerpen en komen tegemoet aan de (redelijke) verwachtingen van onze (meest relevante) stakeholders. Om inzicht te krijgen in wie onze stakeholders zijn, welke belangen zij vertegenwoordigen, hoeveel impact zij op onze werking hebben en in welke mate zij onze organisatiedoelen ondersteunen, werd, verdeeld in vijf werkgroepen, gepeild naar hun perceptie en verwachtingen. De werkgroepen vonden plaats eind 2018-begin 2019 rond de thema’s:

 1. Safety
 2. Supply chain / mobility
 3. Environment / energy
 4. People
 5. Sociale partners (overleg met de havenvakbonden)

Hierbij werd gepolst wat de diverse stakeholders verstaan onder een duurzaam bedrijfsbeleid, welke meerwaarde ze hierin zien en wat de sterktes en zwaktes zijn van de DP World – vestiging in Antwerpen. Met de UN Sustainable Development Goals als referentiekader werd ten slotte gebrainstormd rond verbeteropportuniteiten voor de toekomst.

Op 2 december 2021 gingen we ook het gesprek aan met een enthousiaste groep studenten van de opleiding maritieme wetenschappen aan de Universiteit Antwerpen. Na een korte introductie over ons bedrijf en ons duurzaamheidsbeleid luisterden we vooral naar hun feedback en verwachtingen, die zich voornamelijk situeerden op:

 • Energiebesparing en klimaatimpact: blijven inzetten op modal shift, duurzame energiebronnen, duurzame laadinfrastructuur voor vrachtwagens
 • Innovatie en digitalisatie
 • Veiligheidscultuur
 • Gelijke kansen en diversiteit: gelijk loon voor dezelfde functie, transparantie, meer diversiteit in sollicitaties

TABLE HERE!!!!

Het werd een interactieve sessie die zowel door de studenten als onszelf fel werd gesmaakt. We waarderen de stem van de toekomstige generatie en kregen zo meer inzicht in hun verzuchtingen als toekomstige samenwerkingspartner of misschien ook collega.

“DP World zet zich sterk in voor duurzaamheid, automatisatie en innovatie en hecht veel belang aan veiligheid. We zien nog mogelijkheden in het verder vergroenen van hun energiebronnen en het stimuleren van andere transportmodi dan wegvervoer. Ook de congestie op de terminal is een werkpunt. Digitalisatie is een opportuniteit. Na deze sessie zouden de meesten van ons wel een job bij DP World overwegen.”

Studenten Maritieme Wetenschappen Universiteit Antwerpen

4. GRI als rapporteringskader:

Dit duurzaamheidsverslag maakt onze engagementen concreet rond de voor DP World meest relevante Sustainable Development Goals. Om onze prestaties meetbaar en onze engagementen concreet te maken, beroepen we ons ook dit jaar op het internationale GRI-referentiekader voor duurzaamheidsverslaggeving.

GRI Inhoudstafel
GRI 102 GENERAL DISCLOSURES
GRI Standaard
1. Organisatieprofiel
 102-1Naam van de organisatie
 102-2Voornaamste merken, producten en/of diensten
 102-3Locatie van het hoofdkantoor van de organisatie
 102-4Het aantal landen waar de organisatie actief is
 102-5Eigendomsstructuur en rechtsvorm
 102-6Afzetmarkten
 102-7 Omvang
 102-8 Medewerkers
 102-9Beschrijf de toeleveringsketen
 102-10Significante veranderingen tijdens de verslagperiode voor de organisatie en haar toeleveringsketen
 102-11Beschrijf op welke manier het voorzorgsprincipe wordt gehanteerd
 102-12Extern ontwikkelde MVO handvesten, principes of andere initiatieven die de organisatie onderschrijft
 102-13Lidmaatschap van verenigingen, waarbinnen de organisatie functies uitoefent, financiële bijdragen levert of lidmaatschap als strategisch beschouwt
2. Strategie
 102-14Een verklaring van raad van bestuur over relevantie van duurzame ontwikkeling voor de organisatie en haar strategie
 3. Ethiek and integriteit
 102-16Intern ontwikkelde missie- of beginselverklaringen, gedragscodes en uitgangspunten met belang op vlak van MVO
 4. Bestuur
 102-18Bestuursstructuur
 5. Stakeholders engagement
 102-40Lijst van relevante groepen belanghebbenden die de organisatie heeft betrokken
 102-41Percentage medewerkers dat onder een collectieve arbeidsovereenkomst valt
 102-42Basis voor inventarisatie en selectie van stakeholders
 102-43Benadering voor het betrekken van belanghebbenden, waaronder de frequentie ervan per type en groep belanghebbenden
 102-44Voornaamste feedback van belanghebbenden en hoe de organisatie hierop heeft gereageerd
 6. Rapportagemethode
 102-45Operationele structuur, afbakening van het rapport
 102-46Beschrijving proces voor bepalen inhoud van het rapport en toepassing verslaggevingsprincipes
 102-47Oplijsting materiële aspecten
 102-48Eventuele herformuleringen van eerder verstrekte informatie
 102-49Significante veranderingen naar rapportering ten opzichte van vorige verslagperiodes
 102-50Verslagperiode
 102-51Datum meest recente verslag
 102-52Verslaggevingscyclus
 102-53Contactpunt voor vragen over het verslag of de inhoud ervan
 102-54Rapportering conform GRI-standarden
 102-55GRI inhoudstafel
 102-56Externe verificatie
MATERIELE TOPICS
 Economisch
 Economische prestaties
 201-1Directe economische waarden die zijn gegenereerd en gedistribueerd
 Milieu
Energie
 103Management approach
 302-1Energie (verbruik / opwekking) binnen de organisatie
 302-3Energie-intensiteit
 302-5Vermindering van de energievraag van producten en diensten
 Emissions
 103Management approach
 305-1Directe (Scope 1) GHG emissies
 305-5Vermindering van GHG emissies
 Sociaal
 Veiligheid en gezondheid
 103 Management approach
 403-2Letsel-, beroepsziekte-, uitvaldagen- en verzuimcijfers en het aantal werkgerelateerde sterfgevallen per regio en per geslacht
 Opleiding en onderwijs
 103 Management approach
 404-1Gemiddeld aantal opleidingsuren per medewerker per jaar
 404-2Programma's voor competentiemanagement en levenslang leren
 Diversiteit en gelijke kansen
 103 Management approach
 405-1Samenstelling van bestuurslichamen en onderverdeling van medewerkers per medewerkerscategorie, naar geslacht, leeftijdsgroep, het behoren tot een bepaalde maatschappelijke minderheid en andere indicatoren van diversiteit
 Lokale gemeenschap
 103 Management approach
 413-1Activiteiten met lokaal gemeenschapsengagement, impact beoordeling en ontwikkelingsprogramma's