Uslovi korišćenja

Uslovi korišćenja

Pročitajte ove Uslove pažljivo pre nego što pristupite korišćenju naše veb lokacije.

 

1. Šta se nalazi u ovim Uslovima korišćenja?

Ovi Uslovi korišćenja („Uslovi“) predstavljaju pravila za korišćenje naše veb lokacije web.dpworld.com („Naša Veb lokacija“).

2. Ko smo mi i kako da nas kontaktirate

web.dpworld.com je Veb lokacija kojom upravlja DP World („mi“, „nas“, „naš“, „Društvo“). Mi smo društvo koje je registrovano u Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

Možete nas kontaktirati na email adresi [email protected] ili putem telefonske linije našeg korisničkog servisa 9714 8811110.

3. Korišćenjem naše Veb lokacije, prihvatate ove Uslove 

Korišćenjem naše Veb lokacije, potvrđujete da prihvatate ove Uslove i da ste saglasni da ih se pridržavate. 

Ukoliko niste saglasni sa ovim Uslovima, ne smete koristiti našu Veb lokaciju.Preporučujemo da odštampate primerak ovih Uslova radi budućeg eventualnog pozivanja na iste. 

4. Postoje i Ostali uslovi koji se mogu odnositi naVas

Ovi Uslovi se odnose na sledeće dodatne uslove, koji se odnose na korišćenje naše Veb lokacije:

• Naša Politika privatnosti, kojom se definišu uslovi pod kojima mi obrađujemo sve lične podatke koje prikupimo od Vas, ili nam ih Vi obezbedite, uključujući, bez ograničenja, i kao deo korišćenja svake naše Interaktivne usluge. Korišćenjem naše Veb lokacije, saglasni ste sa ovakvom obradom podataka i garantujete da su svi podaci koje date tačni.  

• Naša Politika prihvatljivog korišćenja, kojom se definišu dozvoljeni načini korišćenja i zabranjeni načini korišćenja naše Veb lokacije. Prilikom korišćenja naše Veb lokacije, morate se pridržavati ove Politike prihvatljivog korišćenja.

• Naša Politika kolačića koja sadrži informacije o kolačićima na našoj Veb lokaciji. 

5. Možemo vršiti izmene ovih Uslova

Mi, s vremena na vreme, vršimo izmene ovih Uslova. Svaki put kada želite da koristite našu veb lokaciju, proverite ove Uslove da biste bili sigurni da ste razumeli uslove koji su u tom trenutku važeći.

Ovi Uslovi su poslednji put ažurirani 4. jula 2018. godine.

6. Možemo vršiti izmene na našoj Veb lokaciji

Možemo ažurirati i menjati sadržaj na našoj Veb lokaciji s vremena na vreme. Potrudićemo se da vam u razumnom roku dostavimo obaveštenje o svakoj važnoj izmeni.

7. Možemo suspendovati ili povući iz upotrebe našu Veb lokaciju

Naša Veb lokacija je dostupna za korišćenje bez nadoknade. 

Ne garantujemo da će naša Veb lokacija, kao ni svaki sadržaj na njoj, biti uvek dostupni ili bez prekida. Možemo suspendovati ili povući ili ograničiti dostupnost celokupnog ili dela naše Veb lokacije iz poslovnih ili operativnih razloga. Potrudićemo se da vas u razumnom roku obavestimo o svakom suspendovanju ili povlačenju sadržaja. 

Takođe imamo odgovornost da obezbedimo da sva lica koja pristupe našoj Veb lokaciji preko vaše internet konekcije budu svesna ovih Uslova i drugih važećih uslova, i da ih se pridržavaju.  

8. Naša Veb lokacija je samo za korisnike iz Ujedinjenih Arapskih Emirata

Naša Veb lokacija je namenjena ljudima sa sedištem u Ujedinjenim Arapskim Emiratima. Mi ne izjavljujemo da je sadržaj koji je dostupan na ili preko naše Veb lokacije odgovarajući za upotrebu niti dostupan na drugim lokacijama.

9. Morate čuvati detalje o svom računu bezbednim 

Ukoliko izaberete, ili vam se dostavi, korisnički identifikacioni kod, šifra ili druga informacija koja predstavlja deo naših bezbednosnih procedura, takvu informaciju morate tretirati strogo poverljivom. Ne smete je obelodaniti nijednoj trećoj strani.

Mi imamo pravo da onemogućimo identifikacioni kod ili šifru svakog korisnika, bilo da je korisnik sam izabrao ili mu je dodeljen, u svakom trenutku, ukoliko na osnovu razumnog zaključka smatramo da se ne pridržavate bilo koje odredbe ovih Uslova.

10. Kako možete koristiti materijal na našoj Veb lokaciji

Mi smo vlasnici ili licencirana strana za sva prava intelektualne svojine na našoj Internet stranici, kao i u materijalu koji je na njemu objavljen. Navedeni radovi su zaštićeni zakonom o zaštiti intelektualne svojine i ugovorima širom sveta. Sva ova prava su zadržana.

Možete odštampati jedan primerak i možete preuzeti delove svake strane sa naše veb lokacije za ličnu upotrebu i možete skrenuti pažnju drugima u okviru vaše organizacije na sadržaj koji je postavljen na našoj veb lokaciji.  

Ne smete menjati dokument niti digitalni primerak nijednog materijala koji ste odštampali ili preuzeli ni na koji način, i ne smete koristiti ilustracije, fotografije, video niti audio zapise niti grafičke prikaze odvojeno od teksta koji ih prati.

Naš status (kao i identifikovanih koautora) kao autora sadržaja na našoj veb lokaciji mora se uvek odobriti.

Ne smete koristiti nijedan deo sadržaja sa naše veb lokacije u komercijalne svrhe bez dobijanja dozvole za tako nešto od naših izdavaoca dozvola.

Ukoliko odštampate, kopirate ili preuzmete bilo koji deo sa naše veb lokacije vršite povredu Uslova, i vaše pravo da koristite našu veb lokaciju odmah se ukida, i morate, u skladu sa našim zahtevom, vratiti ili uništiti svaku kopiju materijala koju ste napravili.

11. Nemojte se oslanjati na informacije koje se nalaze na ovoj veb lokaciji 

Sadržaj na našoj veb lokaciji je namenjen isključivo u svrhu opšte informisanosti. Nije namenjen da ima oblik saveta na koji se treba oslanjati. Morate dobiti profesionalni ili specijalistički savet pre preduzimanja ili odbijanja radnje na osnovu sadržaja koji se nalaze na našoj veb lokaciji. 

Iako ulažemo razumne napore da ažuriramo informacije na našoj veb lokaciji, ne dajemo izjave, varante niti garancije, bilo da su iskazani ili se podrazumevaju, da je sadržaj na našoj veb lokaciji tačan, potpun ili ažuriran. 

Na našoj veb lokaciji obezbeđujemo sledeće interaktivne aplikacije za korišćenje registrovanim korisnicima, i sve druge interaktivne usluge koje možemo, s vremena na vreme uvoditi (zajednički: Aplikacija ili pojedinačno kako kontekst zahteva):

• Praćenje kontejnera

• Red vožnje plovila

• Red vožnje vozova

• Informacije o učinku

lukeInformacije koje su vam date kao deo Aplikacije pružamo samo kao procenu. Korisnik Aplikacije potvrđuje i saglasan je da dok se informacije i usluge obezbeđuju u dobroj veri, neće biti data nijedna izjava niti garancija, bilo iskazana ili podrazumevana, nit bilo koja vrsta odgovornosti ili obaveze (u skladu sa stavom 14.1 u nastavku) niti ćemo je prihvatiti mi, niti jedan član naše Grupe, niti određeni službenik u našoj kompaniji ili unutar Grupe, zaposleni niti agent u pogledu tačnosti ili potpunosti ovih informacija koje su dostupne svakoj zainteresovanoj strani ili njenim savetnicima i svaka takva obaveza se izričito odbija.

U svrhu ovog stava 11, Kompanija znači svako povezano društvo ili holding kompanija Kompanije i sva druga povezana društva, s vremena na vreme, holding kompanije Kompanije.

12. Mi nismo odgovorni za veb lokacije sa kojima smo povezani 

Tamo gde se na našoj veb lokaciji nalaze linkovi do drugih veb lokacija i resursa koje obezbeđuju treća lica, oni su Vam na raspolaganju samo u informativne svrhe. Takve linkove ne treba tumačiti kao odobrenje sa naše strane tih veb lokacija niti informacija koje tamo možete pronaći.    

Nemamo kontrolu nad sadržajima na ovim sajtovima ili resursima. 

13. Ne odobravamo sadržaj koji korisnik pravi

Naša veb lokacija može da obuhvati informacije i materijale koji unose drugi korisnici naše veb lokacije, uključujući oglasne table i prostore za razgovore. Ove informacije i materijale mi nismo verifikovali niti odobrili. Stavovi koje drugi korisnici izražavaju na našoj veb lokaciji ne izražavaju naše stavove niti vrednosti.

Ukoliko želite da se žalite na informacije ili materijale koje drugi korisnici postave, molimo vas da nas kontaktirate putem mejla [email protected].

14. Naša odgovornost za gubitak ili štetu koju ste pretrpeli14.1 Bilo da ste fizičko lice ili pravno lice:

• Mi ne isključujemo niti ograničavamo ni na koji način našu obavezu prema vama u slučajevima koji bi predstavljali povredu zakona. To obuhvata odgovornost za smrt ili ličnu povredu koju izazovemo namernom nepažnjom ili nepažnjom naših zaposlenih, agenata ili podugovarača kao i prevaru ili prevarnu radnju.

14.2 Ukoliko ste poslovni korisnik:

• Mi izuzimamo sve nametnute uslove, garancije, izjave ili druge uslove koji se mogu odnositi na našu veb lokaciju ili sadržaj na njoj. Mi nećemo biti odgovorni ni za kakav gubitak, štetu, bilo u ugovoru, deliktu (uključujući nemar), povredu zakonske obaveze, ili drugačije, čak iako je moguće predvideti, a koji proisteknu po ili u vezi sa:

  • korišćenjem, ili nemogućnošću korišćenja, naše veb lokacije; ili
  • korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji od sadržaja koji su objavljeni na našoj veb lokaciji.

• Naročito, nećemo biti odgovorni za:

  • gubitak profita, prodaju, poslovanje niti prihode;
  • prekid poslovanja;
  • gubitak predviđenih ušteda;
  • gubitak poslovnih prilika, gudvila ili reputacije;
  • ili svaki indirektni ili posledični gubitak ili štetu. 

14.3 Ukoliko ste fizičko lice:

• Napominjemo da je naša veb lokacija obezbeđena samo za domaće korisnike i u privatne svrhe. Saglasni ste da ne koristite našu veb lokaciju ni u kakve komercijalne niti poslovne svrhe, i da nemamo nikakvu obavezu prema vama ni za kakav gubitak profita, poslovni gubitak, prekid poslovanja ili gubitak poslovne prilike.

• Ukoliko digitalni sadržaj koji smo obezbedili ima nedostataka i kao takav ošteti uređaj ili digitalni sadržaj koji vam pripada a usled vašeg propusta da ga upotrebite uz razumnu pažnju i veštinu, mi ćemo ili popraviti nastalu štetu ili platiti nadoknadu. Međutim, nećemo biti odgovorni za štetu koju ste mogli da izbegnete prateći naše savete da primenite ažužiranje koje vam je ponuđeno bez nadoknade ili ukoliko ste vi izazvali štetu tako što niste ispravno pratili uputstva za instalaciju ili vaš sistem nije ispunio minimum zahteva koji savetujemo.

15. Postavljanje sadržaja na našu veb lokaciju

Kadgod koristite svojstva koja vam omogućavaju da postavite sadržaj na našu veb lokaciju, ili da kontaktirate korisnike naše veb lokacij, morate se pridržavati standarda koji se odnose na sadržaj koji su definisani u našoj Politici prihvatljivog korišćenja.  

Garantujete da je svako takvo dodavanje u skladu sa ovim standardima, i da ćete biti odgovorni prema nama i izvršićete naknadu štete u slučaju svake povrede ove garancije. To znači da ćete biti odgovorni za svaki gubitak ili štetu koju smo pretrpeli kao posledica povrede garancije.

Svaki sadržaj koji postavite na našu veb lokaciju neće se smatrati poverjivim niti vlasništvom. Vi zadržavate sva vlasnička prava nad svojim sadržajem, ali se od vas zahteva da nama i drugim korisnicima naše veb lokacije garantujete ograničenu dozvolu korišćenja, skladištenja i kopiranja tog sadržaja i distribuiranja i učinite ga dostupnim trećim licima. Prava koja nam dozvoljavate opisana su u Pravima koja nam dajete za korišćenje materijala koji postavljate.

Mi takođe imamo pravo da obelodanimo vaš identitet trećoj strani koja tvrdi da sadržaj koji ste postavili ili uneli na našu veb lokaciju sadrži povredu njihovih prava intelektualne svojine, ili prava na privatnost.

Mi imamo pravo da uklonimo svaki materijal koji postavite na našu veb lokaciju ukoliko, po našem mišljenju, vaša postavka nije u skladu sa standardima za sadržaj koji su definisani u našoj Politici prihvatljivog korišćenja.

Samostalno se odgovorni za obezbeđivanje i podržavanje vašeg sadržaja.

16. Prava koja nam dajete da koristimo materijal koji postavljate

Kada unesete ili postavite sadržaj na našoj veb lokaciji, garantujete nama i trećim licima i svim drugim korisnicima naše veb lokacije stalnu, širom sveta, neekskluzivnu, bez nadoknade prenosivu dozvolu za korišćenje, umnožavanje, distribuiranje, pripremanje ili izlaganje i izvođenje vašeg korisnički kreiranog sadržaja.

17. Mi nismo odgovorni za viruse, a vi ih ne smete unositi 

Mi ne garantujemo da će naša veb lokacija biti bezbedna ili oslobođena bagova ili virsa. 

Vi ste odgovorni za konfigurisanje vaše informacione tehnologije, računarskih programa i platforme za pristupanje našoj veb lokaciji. Vi treba da korisitite sopstvene programe za zaštitu od virusa. 

Ne smete zloupotrebiti našu veb lokaciju svesno unoseći viruse, trojanskog konja, wormove, logičke bombe i ostali materijal koji je zlonameran ili šteti tehnologiji. Ne smete pokušati neovlašćeni pristup našoj veb lokaciji, serveru na kome se nalazi naša veb lokacija niti svakom drugom serveru, računaru niti bazi podataka koji su povezani sa našom veb lokacijom. Ne smete napadati našu veb lokaciju preko napada radi onemogućavanja usluga ili distribuiranog napada radi onemogućavanja usluga. Prijavićemo svaku takvu povredu relevantnim organima za sprovođenje zakona i sarađivaćemo sa tim organima obelodanjivanjem vašeg identiteta. U slučaju takve povrede, vaše pravo da koristite našu veb lokaciju odmah prestaje.

18. Pravila o povezivanju sa našom veb lokacijom

Možete se povezati sa našom veb lokacijom pod uslovom da to učinite na fer način i u skladu sa zakonom i ne naškodite našoj reputaciji niti iskoristite tu prednost, i ni na koji način ne izmenite niti manipulišete informacijama koje su predstavljene na našoj veb lokaciji.

Zadržavamo pravo da povučemo dozvolu za povezivanje bez prethodnog obaveštenja. 

Veb lokacija koju povezujete mora da u svim aspektima poštuje standarde sadržaja koji su definisani u našoj Politici o prihvatljivom korišćenju.

Ukoliko želite da povežete ili na bilo koji drugi način koristite sadržaj na našoj veb lokaciji osim onako kako je gore definisano, kontaktirajte nas na [email protected].

19. Koji se zakoni Ujedinjenih Arapskih Emirata odnose na sporove?

Ukoliko ste korisnik, napominjemo da se ovi Uslovi, njihov predmet i oblik, uređuju u skladu sa zakonom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vi i mi smo saglasni da će sudovi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima imati isključivu sudsku nadležnost.

Ukoliko ste poslovni korisnik, ovi Uslovi, njihov predmet i oblik (kao i svaki spor van ugovora ili potraživanje) uređuju se u skladu sa zakonom Ujedinjenih Arapskih Emirata. Vi i mi smo saglasni da će sudovi u Ujedinjenim Arapskim Emiratima imati isključivu sudsku nadležnost.

20. Naše trgovačke marke su registrovane

DP World, GLOBE device i druge marke su trgovačke marke kompanije DP World i drugih kompanija unutar DP World Grupe i registrovane su u raznim zemljama. Nije Vam dozvoljeno da ih koristite bez odobrenja, osim ako nisu deo materijala koji koristite kao dozvoljen u skladu sa delom Kako možete koristiti materijal na našoj veb lokaciji.

Ova verzija politike je Verzija 5 od 9. jula 2018. godine.

Kraj Politike.